Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie      w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej splipka.pl

Data publikacji strony internetowej : 01.09.2017r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II częściowo zgodna z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wytłoczeń wymienionych poniżej.

1.Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 1. Strona internetowa Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Lipce posiada ułatwienia:
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • możliwość zintensyfikowania kontrastu,
 • możliwość zmiany koloru strony,
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość uzyskania koloru szarości,
 • możliwość wyłączenia animacji,
 • możliwość wyczyszczenia „ciasteczek”.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 15.03.2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Lipce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem wyznaczonym ds. dostępności cyfrowej jest Maria Duda  adres poczty elektronicznej zslipka@wp.pl .Kontaktować się można także dzwoniąc na numery telefonów 67/2665022  , 693320214.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób  dostępu informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych , każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie ma prawo złożyć skargę z zastosowaniem przepisu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach  przy         ul. Szklonej 6 oraz przy ul. Gajowej 4.

1.Budynek przy ul. Szkolnej 6  w części przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Dwa wejścia do budynku szkoły znajdują się nad poziomem gruntu .
 • Jedno wejście znajduje się  na poziomie gruntu i do tego wejścia kierowane są osoby  z niepełnosprawnością ruchową osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi szkoły.
 • Budynek posiada dwie platformy dźwigowe typu Wector i Cibes  A 5000,osoby                 z niepełnosprawnością ruchową mają dostęp do wszystkich pomieszczeń                       z wyłączeniem pomieszczeń technicznych i sali gimnastycznej.
 • Przy budynku szkoły nie ma miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Wydzielone są 2 toalety dla osób niepełnosprawnych –jedna na parterze, a druga na pierwszym piętrze.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

2.Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Gajowej 4 tylko w części przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia , dwa od strony Gajowej znajdują się jedno poniżej poziomu gruntu, drugie powyżej poziomu, przy wejściu trzecim od strony boiska  wykonany jest podjazd dla osób na wózkach .
 • Osoby te mogą poruszać się tylko na jednym poziomie.
 • W budynku nie ma toalet wydzielonych dla osób niepełnosprawnych
 • Przy budynku nie ma miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy  o kontakt.

Koordynatorem wyznaczonym ds. dostępności architektonicznej jest Maria Duda, adres poczty elektronicznej zslipka@wp.pl.

Kontaktować się także można dzwoniąc na numery telefonów 67/2665022, 693320214.

Tą samą drogą można składać wnioski  oraz skargi na brak zapewnienia dostępności architektonicznej.

 

Aplikacje mobilne

            Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynator ds. dostępności
Maria Duda
tel: 693 320 214